EY-tyyppitarkastus-palvelut

EY-tyyppitarkastus-palvelut

EY-tyyppitarkastus-palvelut

Sähkökäyttöisten nosto-ovien varmennus- ja määräaikaistarkastukset

Sähkölaitteistojen määräaikais- ja varmennus-tarkastukset

FINN-Tarkastus Oy toimii konedirektiivin 2006/42/EY tarkoittamana ns. ilmoitettuna laitoksena. Toiminta-alueemme kattaa henkilönostolaitteiden EY-tyyppitarkastukset (konedirektiivin liite IV, kohta 17). Palvelemme asiakkaitamme suomen ja englannin kielillä koko EU:n alueella.

Tyyppitarkastusosaamisemme on henkilönostimissa monipuolista ja korkeatasoista, käytettävissämme ovat Suomen kokeneimmat asiantuntijat.

Koneiden EY-tyyppitarkastusmenettelyä koskevien konedirektiivin sisältyvien velvoitteiden lisäksi FINN-Tarkastus Oy:ä koskevat ilmoitetun laitoksen toiminnoissa ns. tuotesertifiointielinstandardissa EN ISO/IEC 17065:2012 esitetyt sertifiointielintä velvoittavat vaatimukset.

EY-tyyppitarkastusprosessin vaiheet ja sisältö

Konedirektiivin liitteessä IX määritelty EY-tyyppitarkastus koostuu pääpiirteissään seuraavista vaiheista:

 • Asiakas ottaa yhteyttä FINN-Tarkastus Oy:ön. Yhteydenoton perusteella toimitamme asiakkaalle tarjouksen tyyppitarkastustyöstä, tyyppitarkastushakemuslomakkeen sekä hakemuksen liitteenä tyyppitarkastustyötä koskevat sopimusehdot.

 • Jos asiakas päättää tilata tarjotun tyyppitarkastustyön, asiakas palauttaa FINN-Tarkastus Oy:lle EY-tyyppitarkastushakemuslomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna. Allekirjoittaessaan hakemuksen asiakas hyväksyy samalla tyyppitarkastustyötä koskevat sopimusehdot. Hakemuksen mukana asiakas toimittaa FINN-Tarkastus Oy:lle tyyppitarkastettavan koneen teknisen tiedoston.

  • Huom. Tässä dokumentaatiossa ja kaikessa muussa asiakkaan ja FINN-Tarkastus Oy:n välisessä kommunikaatiossa voidaan käyttää suomen ja/tai englannin kieltä. Dokumentit voidaan toimittaa sähköisesti yhteisesti sovitulla tavalla ja sovitussa tiedostomuodossa.

 

 • Vastaanotamme ja tutkimme asiakkaan meille toimittaman tyyppitarkastushakemuksen. Tarvittaessa pyydämme asiakkaalta täydennystä hakemuksen mukana meille toimitettuun koneen tekniseen tiedostoon.

  • Huom. FINN-Tarkastus Oy:llä on mahdollisuus kieltäytyä hyväksymästä sille toimitettua EY-tyyppitarkastushakemusta tai jatkamasta asiakkaan kanssa tehtyä sertifiointisopimusta perustavanlaatuisista tai perustelluista syistä (esim. asiakkaan toistuvat sertifiointi- tai tuotevaatimusten noudattamatta jättämiset, asiakkaan osallistuminen laittomaan toimintaan tai muut vastaavat asiakkaaseen liittyvät syyt).

 

 • Kun FINN-Tarkastus Oy:ssä hakemuksen katselmoijana toimiva henkilö toteaa, että hakemuksen mukana on toimitettu tarkastustyön aloittamisen kannalta riittävästi dokumentaatiota, hän kuittaa hakemuksen hyväksytyksi ja vastaanotetuksi allekirjoituksellaan. Sen jälkeen palautamme hyväksytyn ja tulevalla EY-tyyppitarkastustodistuksen numerolla varustetun hakemuksen asiakkaalle.

 • Tyyppitarkastustyö alkaa: Ensin teemme suunnitelmatarkastuksen eli tarkastamme hakemuksen mukana toimitetun koneen teknisen tiedoston. Jos suunnitelmatarkastuksen aikana dokumentaatiossa havaitaan puutteita, raportoimme havaituista puutteista asiakkaalle. Asiakkaan odotetaan vastaavan arvioijiemme esittämiin kommentteihin ja lisäselvityspyyntöihin tarvittaessa täydentämällä dokumentaatiota ja/tai edelleen selventämällä kyseessä olevia lisäselvitystä kaipaavia yksityiskohtia. Kaikkien toimittamiemme lisäselvityspyyntöjen on oltava loppuun käsiteltyjä ja kuitattuja ennen tarkastusprosessin päättämistä.

 • Suunnitelmatarkastuksen jälkeen teemme tarkastettavalle konetyypille tarvittavat tarkastukset, tutkimukset ja testit, joissa konetta verrataan sille laadittuun suunnitteludokumentaatioon. Suoritettavat testit ja tarkastukset sekä niiden ajankohta määritellään ja sovitaan yhdessä tapauskohtaisesti asiakkaan kanssa.

 • Jos tarkastettu kone täyttää sitä koskevat vaatimukset, laadimme konetyypille EY-tyyppitarkastus­todistuksen ja toimittamme sen tarkastusselosteen kera asiakkaalle. EY-tyyppitarkastustodistukseen sisältyy asiakkaan tiedot (nimi ja osoite), hyväksytyn henkilönostintyypin tarvittavat tunnistetiedot, tarkastuksessa tehdyt päätelmät sekä todistuksen antamista ja voimassaoloa koskevat edellytykset.

 • Jos tarkastuksen kohteena ollut henkilönostintyyppi ei täytä konedirektiivin vaatimuksia, kieltäydymme myöntämästä EY-tyyppitarkastustodistusta ja esitämme kieltäytymisellemme yksityiskohtaiset perustelut.

EY-tyyppitarkastustodistuksen voimassaolo

 • Tyyppitarkastustodistus on voimassa pääsääntöisesti 5 vuotta. FINN-Tarkastus Oy voi kuitenkin rajata tyyppitarkastustodistuksen voimassaoloa lyhyemmäksi tyyppitarkastustodistuksen myöntämishetkellä, jos tiedossamme on syy, minkä vuoksi voimassaoloa ei ole syytä myöntää viideksi vuodeksi.  Tyyppitarkastustodistuksen voimassaoloaikaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. konedirektiiviin tai sovellettuihin yhdenmukaistettuihin standardien tulossa olevat muutokset.

 • Voimassaolon jatkaminen: Jos asiakas pyytää todistuksen voimassaolon jatkamista ja tekee ko. konetyyppiin todistuksen voimassaolon jatkumisen kannalta tarvittavat muutokset, tyyppitarkastustodistuksen voimassaoloa voidaan jatkaa. Normaalista tyyppitarkastusprosessista poiketen tällöin meidän on ensin varmistettava, että alkuperäinen tekninen dokumentaatio on hallussamme. Tämän jälkeen asiakas toimittaa meille tyyppitarkastushakemuksen sekä sen liitteenä kaikki mahdollisesti puuttuvat tai viimeisimmän tyyppitarkastuksen jälkeen muuttuneet dokumentit. Muilta osin prosessi toteutetaan normaalia tyyppitarkastusprosessia noudattaen.

Voimme myös joutua peruuttamaan jo myönnetyn EY- tyyppitarkastustodistuksen voimassaolon, jos konedirektiivin tai sen alaisten yhdenmukaistettujen koneturvallisuusstandardien muuttuminen aiheuttaa EY-tyyppitar­kas­tus­­todistuksen voimassaolon päättymisen, eikä asiakas tee ko. konetyyppiin todistuksen voimassaolon jatkumisen kannalta välttämättömiä muutoksia.

Suhteellisuusperiaatetta noudattaen peruutamme myöntämämme todistuksen tilapäisesti tai lopullisesti tai rajoitamme sitä esittäen yksityiskohtaiset perustelut, jos toteamme, ettei asiakas ei ole täyttänyt tai ei enää täytä konedirektiivin vaatimuksia tai että EY-tyyppitarkastustodistusta ei olisi pitänyt antaa, jollei valmistaja voi varmistaa kyseisten vaatimusten mukaisuutta toteuttamalla asianmukaiset korjaavat toimenpiteet.

Ilmoitettua laitosta koskevat ilmoitus- ja tiedonantovelvollisuudet

 • Ilmoitamme asiakkaillemme, jos konedirektiiviin tai sen alaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin, jotka heijastavat yleisesti hyväksyttyä ja vaadittavaa tekniikan tasoa, tulee voimaan sellaisia muutoksia, jotka edellyttävät muutosten tekemistä henkilönostintyyppeihin, joille olemme tehneet EY-tyyppitarkastuksen, jotta niille myönnetyt EY-tyyppitarkastustodistukset pysyisivät voimassa.

 

 • Jos kieltäydymme myöntämästä EY-tyyppitarkastustodistusta tarkastamallemme konetyypille, ilmoitamme asiasta muille ilmoitetuille laitoksille ja kansalliselle vastuuviranomaiselle.

 • Ilmoitamme asiakkaalle havaitsemastamme sertifikaatin väärinkäytöstä ja väärinkäytön jatkuessa ilmoituksesta huolimatta julkaisemme sertifikaatin virheellistä käyttöä koskeva ilmoituksen internet-sivuillamme.

 • Annamme pyydettäessä kaikki tarvittavat tiedot kansalliselle vastuuviranomaiselle, jotta se voi tarkistaa, täyttyvätkö konedirektiivin liitteessä XI säädetyt ilmoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset.

 • Ilmoitamme kansalliselle vastuuviranomaiselle seuraavista:

  • todistusten epäämiset, rajoittamiset taikka peruuttamiset toistaiseksi tai kokonaan

  • olosuhteet, jotka vaikuttavat ilmoitetun laitoksen toiminnan soveltamisalaan ja ehtoihin

  • vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia koskevat tietopyynnöt, jotka ne ovat saaneet markkinavalvontaviranomaisilta

  • pyynnöstä vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, jotka on suoritettu ilmoitetun laitoksen toiminnan soveltamisalalla ja mahdollisesti suoritetut muut toimet, mukaan luettuna rajat ylittävät toimet ja alihankinta

  • jos kansallisen vastuuviranomaisen puuttumista asiaan pidetään tarpeellisena.

 

 • Toimitamme muille ilmoitetuille laitoksille, jotka suorittavat samanlaisia EY-tyyppitarkastuksia, asiaankuuluvat tiedot, jotka liittyvät EY-tyyppitarkastuksen kielteisiin tuloksiin ja pyynnöstä myös myönteisiin tuloksiin.

Asiakkaan yleiset velvollisuudet

EY-tyyppitarkastusprosessin asianmukaiseen läpiviemiseen liittyy myös useita asiakkaaseen kohdistuvia velvoitteita.Asiakkaan velvollisuutena on:

 • toimittaa FINN-Tarkastus Oy:lle allekirjoitettu EY-tyyppitarkastushakemus ja sen mukana koneen tekninen tiedosto

 • antaa FINN-Tarkastus Oy:lle pääsy kaikkeen EY-tyyppitarkastuksen tekemisessä tarvittavaan aineistoon

 • varmistua, että EY-tyyppitarkastuksen kohteena oleva konetyyppi täyttää jatkuvasti sitä koskevat konedirektiivin vaatimukset ja huolehtia siitä, että sellaiset konedirektiiviin tai sen alaisiin yhdenmukaistettuihin standardeihin tehdyt muutokset, joilla on vaikutusta koneelle myönnetyn EY-tyyppitarkastustodistuksen voimassaoloon tulevat otetuiksi huomioon koneen suunnittelussa

 • kopioida kokonaan EY-tyyppitarkastukseen tai -todistukseen liittyvät asiakirjat, jos asiakkaalla on tarve toimittaa näitä asiakirjoja muille tahoille

 • säilyttää tietoa kaikesta vastaanottamastaan reklamaatiosta ja valituksista, jotka liittyvät FINN-Tarkastus Oy:n myöntämän EY-tyyppitarkastustodistuksen kattamiin henkilönostintyyppeihin, ja pyrkiä määrittämillään toimenpiteillä vähentämään näitä valituksia ja tuotteissa havaittuja puutteita. Asiakkaan on myös kirjattava näiden reklamaatioiden ja valitusten takia mahdollisesti tehdyt toimenpiteet ja asettaa nämä dokumentit FINN-Tarkastus Oy:n saataville pyyntöä vastaan.

Jos asiakas tekee tämän sopimuksen kattamiin henkilönostintyyppeihin muutoksia, joilla voi olla vaikutusta koneiden vaatimustenmukaisuuteen tai FINN-Tarkastus Oy:n myöntämien EY-tyyppitarkastustodistusten voimassaoloon, tulee asiakkaan ilmoittaa FINN-Tarkastus Oy:lle kaikista tällaisista muutoksista.

Asiakkaan tulee myös sallia FINN-Tarkastus Oy:n ehdottamien ulkopuolisten tarkkailijoiden (esim. kansallista akkreditointielintä edustavan arvioijan) osallistuminen tarvittaessa EY-tyyppitarkastukseen.

 

FINN-Tarkastus Oy:n myöntämään EY-tyyppitarkastustodistukseen, ilmoitetun laitoksen tunnistenumeroon tai EY-tyyppitarkastusprosessiin viittaamiseen liittyvät asiakkaan velvollisuudet

 • Asiakkaan on lopetettava lopettaa EY-tyyppitarkastustodistukseen viittaaminen, kun EY-tyyppitarkastustodistuksen voimassaoloaika on päättynyt tai jos FINN-Tarkastus Oy peruuttaa EY-tyyppitarkastustodistuksen voimassaolon.

  Asiakkaan velvollisuutena on varmistua, ettei FINN-Tarkastus Oy:n ilmoitetun laitoksen tunnistenumeroa (2902) käytetä väärin ja ettei FINN-Tarkastus Oy:n myöntämään EY-tyyppitarkastustodistukseen tai sen kattavuuteen viitata väärin tai harhaanjohtavasti.

  Asiakkaan on huolehdittava, ettei EY-tyyppitarkastusprosessiin viitata harhaanjohtavasti tai FINN-Tarkastus Oy:n hyvää mainetta heikentävällä tavalla ja ettei se anna EY-tyyppitarkastuksesta lausumia, joita FINN-Tarkastus Oy saattaisi pitää harhaanjohtavina tai perusteettomina.

Ilmoitetun laitoksen haltuun saaman tiedon luottamuksellisuus

Vastaamme kaiken sertifiointitoiminnan aikana saadun tai luodun tiedon hallinnasta. Käsittelemme kaikkia tyyppitarkastustoiminnan aikana saamiamme dokumentteja ja muita tietoja luottamuksellisesti. Henkilöstöllämme on vaitiolovelvollisuus kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se saa suorittaessaan tehtäviään ilmoitettuna laitoksena, paitsi kansallisiin toimivaltaisiin viranomaisiin nähden. Myös sellaista asiakasta koskevaa tietoa, joka saadaan muista lähteistä kuin asiakkaalta (esim. valituksen tekijältä tai viranomaisilta), käsitellään luottamuksellisesti. Tietojen omistusoikeudet suojataan.

 

Poikkeuksena tiedon luottamuksellisuuteen ovat tapaukset, joissa asiakas itse on saattanut tiedon julkisesti saataville tai joissa asiakas ja FINN-Tarkastus Oy ovat sopineet tietojen julkistamisesta. FINN-Tarkastus Oy tiedottaa asiakkaalle aina ennakkoon, mitä tietoa sillä on aikomuksena asettaa julkisesti saataville.

 

Jos laki edellyttää, että FINN-Tarkastus Oy luovuttaa luottamuksellista tietoa, ilmoitamme asiakkaalle luovutettavasta tiedosta, ellei sitä ole laissa kielletty.

Asiakkaalta veloitettavat maksut

FINN-Tarkastus Oy:n tavoitteena on toiminnallaan kattaa siitä aiheutuvat kulut. Tarkastuslaitostoimintaa ei tueta valtion varoista eikä muistakaan mahdollisista lähteistä. Hinnoittelemme tyyppitarkastuspalvelumme aikaperusteisesti. Lisäksi perimme myöntämiemme EY-tyyppitarkastustodistuksien ylläpidosta vuosittaisen ylläpitomaksun. Veloitamme asiakkaaltamme myös matkakulut, jotka syntyvät tarkastajan käynnistä tarkastettavan kohteen luona.

Hinnoitteluperiaatteemme sekä muut yritysten väliseen maksuliikenteeseen liittyvät yksityiskohdat selviävät tarkemmin asiakkaalle ennen tarkastusprosessin aloittamista toimittamastamme tarjousasiakirjasta (hintatietojen lisäksi esim. maksuehdot, työn laskutusajankohta/-kohdat, matkakustannushinnasto ym.).

Valitusten käsittelymenettely ja muutoksenhaku tarkastuspäätökseen

 • Valitusten käsittely: Tarkastuslaitoksen toiminnasta voi tehdä valituksen käyttämällä tältä sivulta löytyvää yhteydenottolomaketta. Käsittelemme valitukset sisäisen prosessimme mukaisesti, ja olemme aina yhteydessä valituksen jättäneeseen tahoon.

 

 • Muutoksenhaku tarkastuspäätökseen: Tarkastuslaitoksen toimintaan tyytymätön voi hakea tarkastuspäätökseen muutosta tekemällä asiasta kirjallisen oikaisuvaatimuksen tarkastuslaitokselle. Ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi annetaan asiakkaalle tarkastuspäätöksen (EY-tyyppitarkastustodistuksen) mukana.

Kysy lisää EY-tyyppitarkastuspalveluista

Olemme ammattitaitoinen ja palveleva tiimi valmiina töihin asiakkaidemme hyväksi. Nyt kun olet kiinnostunut työskentelemään kanssamme, lähetä meille viesti!

Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian viestisi saatuamme. Kiitos!

Voit myös ottaa meihin yhteyttä puhelimitse. EY-tyyppitarkastuspalveluistamme vastaa tekninen johtaja Jukka Laaksonen (puh. 044 729 30 02).

Kaipaatko lisätietoja EY-tyyppitarkastuspalveluista?