Lisätietoa
EY-tyyppi-tarkastuksesta

Lisätietoa
EY-tyyppi-tarkastuksesta

Lisätietoa EY-tyyppitarkastuksesta

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

FINN-Tarkastus Oy

Puusepänkatu 5, 13110 Hämeenlinna


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Toimitusjohtaja Juha Alkio

juha.alkio(at)finn-tarkastus.fi

044 975 85 36

3. Rekisterin nimi

Yrityksen tietosuojaseloste

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Kerättäviä henkilötietoja käytetään ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakaspalvelu ja -viestintä
 • Koulutukset ja webinaarit
 • Palautteen kerääminen ja jälkiviestintä
 • Toiminnan suunnittelu, kehittäminen, seuranta ja analysointi
 • Markkinoinnin toteuttaminen ja kohdentaminen 


Rekisterin sisältämiä henkilötietoja voidaan käyttää lainsäädännön sallimin tavoin FINN-Tarkastus Oy:n ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden sekä FINN-Tarkastus Oy:n yhteistyökumppaneiden suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin sekä asiakasviestintään myös sähköisiä välineitä käyttäen.


5. Tietolähteet ja tietosisältö

Säännönmukaisia tietolähteitä ovat osallistujan ilmoittamat tiedot. Tiedot kerätään ilmoittautumisen yhteydessä verkkosivujen ilmoittautumislomakkeen ja yhteydenottolomakkeen kautta. Myös sähköpostitse, puhelimitse tai tapaamisessa ilmoittamisia tietoja voidaan tallentaa, mikäli niillä on vaikutusta järjestelyihin.

Koulutukseen ilmoittautuneelta tai yhteydenoton jättäneeltä henkilöltä kerätään seuraavat tiedot:

 • etu- ja sukunimi
 • asema/työnimike
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • yrityksen / organisaation nimi
 • postiosoite
 • y-tunnus
 • verkko- tai muu laskutusosoite


Koulutukseen sähköisesti ilmoittautuneen on mahdollista saada itselleen vahvistusviesti, jonka saa täyttämällä ilmoittautumisen yhteydessä sähköpostiosoitteen.


6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.


7. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.


8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

FINN-Tarkastus Oy

Puusepänkatu 5, 13110 Hämeenlinna


Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.


Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.


Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai koulutukseen ilmottautumiseen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.


9. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään yleensä rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi asiakassuhteen perustamisen yhteydessä tai tietolomakkeen täyttämisen yhteydessä. Lisäksi niitä voidaan kerätä FINN-Tarkastus Oy:n tai samaan konserniin kuuluvan yhtiön tietojärjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita, sekä rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista. Tietoja kerätään myös Google Analytics ja Hotjar –analytiikkatyökalun avulla.


10. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.


11. Evästeiden (cookies) käyttö 

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa verkkosivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden käyttökokemusta verkkosivuilla sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Päivitetty 8.9.2022.