Kuormausnosturista henkilönostin?

Kuormausnosturialalla odotetaan juuri nyt kovasti viranomaisen kannanottoa kuormausnosturin käyttämisestä tilapäisiin henkilönostoihin...

Kuormausnosturialalla odotetaan juuri nyt kovasti viranomaisen kannanottoa kuormausnosturin käyttämisestä tilapäisiin henkilönostoihin puomin päähän kiinnitettävän henkilökorin kanssa. Päätös asiasta on odotettavissa lähiaikoina. Oli päätöksen sisältö mikä tahansa, on tilapäinen henkilönosto nosturilla sallittua VNa 403/2008 mukaan vain, kun varsinaisen henkilönostimen käyttäminen ei ole kyseisessä työssä tarkoituksenmukaista tai turvallista. Jatkuvaan henkilökorityöskentelyyn tarvitaan siis tarkoitukseen valmistettu henkilönostin.

Siirrettäviä henkilönostimia koskeva yhdenmukaistettu standardi on EN 280:2013+A1:2015. Kun kuormausnosturista tehdään (myös) henkilönostin, on standardin EN 12999:2020 mukainen nosturi käytännössä täydennettävä standardin EN 280 mukaiseksi henkilönostimeksi.

Poikettaessa standardista EN 280 miltään osin, ainoa todellinen vaihtoehto henkilönostimen markkinoille saattamiseen tai käyttöönottoon on tyyppitarkastusmenettely. Tyyppitarkastusmenettelyssä ilmoitettu laitos tarkastaa koneen suunnitteludokumentaation, vertaa sitä konedirektiivin vaatimuksiin, tarkastaa ja testaa koneen ja vaatimusten täyttyessä antaa siitä tyyppitarkastustodistuksen. Tämä vaihtoehto on mahdollinen vain, kun kuormausnosturin valmistaja teettää tyyppitarkastuksen tai on siinä hyvin vahvasti mukana. Nosturin valmistaja ei ymmärrettävistä syistä luovuta suunnitteludokumentaatiotaan helposti toiselle osapuolelle, esim. korivarustuksen valmistajalle tai asennuksen tekijälle.

Mikäli henkilönostin saadaan toteutettua täysin EN 280 mukaisesti, on se mahdollista saattaa markkinoille tai ottaa käyttöön ns. sisäisen tarkastuksen menettelyllä. Silloin esimerkiksi toinen osapuoli voi täydentää nosturin henkilönostimeksi ja antaa siitä EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen. Tässä tapauksessa nosturin valmistaja vastaa antamallaan EY-vaatimustenmukaisuusvakuutuksella, että nosturi on EN 12999 mukainen ja täydennyksen tekijä siitä, että EN 280 lisävaatimukset EN 12999 nähden täyttyvät.

Kuormausnosturin täydentäminen EN 280 mukaiseksi henkilönostimeksi vaatii vahvaa osaamista ja vaatimusten ymmärtämistä. Mekaanisten rakenteiden osalta ratkaistavia ongelmia ei ole montaa, kun sallittu kuormitus valitaan oikein. Kuitenkin esimerkiksi henkilönostosta aiheutuvia tuulikuormia ja käsivoimia EN 12999 ei käsittele, joten niiltä osin on laskennalla varmistettava vaatimusten täyttyminen. Samoin hydraulisylinterien mitoituksessa on otettava EN 280 mukaisesti huomioon tietyt vikatilanteet, jotka erityisesti kahden rinnakkaisen sylinterin käytössä nostavat mitoituskertoimia huomattavasti EN 12999 kertoimiin nähden.

Jos mekaanisten rakenteiden osalta muutos on mahdollinen, seuraavat ratkaistavat asiat tulevat vastaan ohjausjärjestelmän ja turvatoimintojen kohdalla. Kuormausnosturin kuormituksen valvonta on joko momentin- tai asemanvalvontaa, EN 12999 mukaan suoritustasovaateena PLcr. EN 280 vaatimus taas on PLdr, joka on huomattavasti korkeammalla tasolla. Hyvälaatuisilla komponenteilla toteutetusta turvatoiminnosta on tehtävä hyppäys valvottuun tai kahdennettuun järjestelmään. Kun nosturiin liitetään työkori, on järjestelmään lisättävä myös korikuormanvalvonta, ellei EN 280 rajatun koripinta-alan sääntöä voida hyödyntää. Kuormituksen valvontaan liittyen tukijaloilla on EN 280 mukaan oltava turvatoiminnot molempiin suuntiin; puomi ei liiku ennen kuin tukijalat ovat asetettu ja jalkoja ei voi liikuttaa, kun puomia on nostettu kuljetusasennostaan. Näistä jälkimmäisen suoritustasovaateena on tuo korkea PLdr ja jos sallitaan rajoitettu nostoalue ilman tukijalkoja, koko järjestelmään ulottuu sama suoritustasovaade. Turvatoimintojen muutokset jälkikäteen ovat erittäin hankalia ja kalliita toteuttaa. Kuormausnosturin valmistajalta kannattaakin varmistaa, pystyvätkö he toimittamaan koneen näiden korkeampien vaateiden mukaisesti.

Liitettävään työkoriin ja siinä käytettäviin ohjaimiin löytyvät kattavat vaatimukset standardista EN 280. Tässä kannattaa ehkä mainita työkorin toimintaankytkentä, jolla on tunnistettava oikea kori ja sen kiinnityksen varmistus. Myös langattoman ohjaimen paikoillaan olo työkorissa on tunnistettava toimintaankytkennällä ja langattomalle ohjaukselle on standardissa EN 280 joukko lisävaatimuksia, joiden toteutuminen tarkoitetulla ohjaimella on tarkistettava.

Tässä artikkelissa ei ole käyty läpi kaikkia vaatimuksia, jotka kuormausnosturin muuttamisessa henkilönostimeksi on otettava huomioon. Tässä on kuitenkin esitetty suurimmat kompastuskivet, joihin voi törmätä. Oli suunnitteilla sitten tyyppitarkastusmenettely tai täysin standardimukainen nostin sisäisen tarkastuksen menettelyllä, FINN-Tarkastus Oy voi auttaa varmistamaan turvallisen ja vaatimukset täyttävän lopputuloksen. Eurooppalaisena ilmoitettuna laitoksena teemme henkilönostimille tyyppitarkastuksia, mutta voimme myös arvioida kuormausnosturiin tehdyn lisärakentamisen riittävyyden henkilönostimeksi vapaaehtoiselta pohjalta. Näin EY-vaatimusmukaisuusvakuutuksella henkilönostimen valmistajan vastuun ottajan ei tarvitse jännittää, menikö kaikki oikein.

Lisätietoa: Tekninen johtaja Jukka Laaksonen (puh. 044 729 3002)

Kirjoittaja: Jukka Laaksonen