Tarkastuspalveluiden yhteenliittyneet erikoisosaajat – Suomesta!

Kotimaisella laadulla toteutetut tarkastuspalvelut ovat nyt vain yhden kontaktin takana!

Kotimaisella laadulla toteutetut tarkastuspalvelut ovat nyt vain yhden kontaktin takana!

Korviimme kantautuu kentältä tasaisin väliajoin viesti, ettei markkinoilla ole kotimaista toimijaa, jolta saisi kaikki tarvittavat tarkastuspalvelut mahdollisimman helposti. Hyvään palveluun kuuluu mielestämme asiakkaan tarpeen kuunteleminen ja ymmärtäminen, joten nyt vastaamme huutoon tuomalla tarjolle vaivattoman, laadukkaan ja kotimaisen ratkaisun.

Olemme saaneet tarkastusalan eri sektoreille erikoistuneet toimijat liittymään yhteen, jotta asiakas voi saada suomalaisella laadulla toteutetut palvelut tarvittaessa vain yhdellä kontaktilla. Jokaisen yhteenliittymän yrityksen ollessa oman rajatun tuoteryhmänsä asiantuntija, on palvelu sen mukaista ja toiminta tarkkaa.

Olemme sijoittuneet eri puolille Suomea ja palvelutarjontamme kattaakin koko maan.

Tahdomme tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista palvelua, joten nyt kauttamme ovat saatavissa kaikki tärkeimmät lakisääteiset tarkastuspalvelut.

Yhteisellä toiminnalla parempaan lopputulokseen

Tarkastuspalveluiden toimijaa valittaessa, vaivattomuus on monelle asiakkaalle yksi tärkeimmistä kriteereistä palvelun laadun ja toimitusvarmuuden ohessa. Myös kotimaisuus on monelle tärkeää.

Vaivattomuuden ja laadukkaan lopputuloksen mahdollistaa yhteistoiminta eri tarkastuspalveluihin keskittyneiden osaavien, kotimaisten yhteistyökumppaneiden kesken. Yhteenliittymässä mukana olevien yritysten kokeneet ja osaavat tarkastajat takaavat laadukkaan ja luotettavan palvelun sekä aina selkeän dokumentoinnin.

Sähkölaitteistojen varmennus- ja määräaikaistarkastukset

Varmennustarkastuksessa varmistetaan, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuudelle ja sähkömagneettiselle yhteensopivuudelle säädetyt vaatimukset ja että laitteiston rakentaja on tehnyt sille asianmukaisen käyttöönottotarkastuksen.

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että sähkölaitteiston käyttö on turvallista, kunnossapito on riittävää, sen käyttöön ja hoitoon on käytettävissä tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ja laajennus- ja muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Paloilmoittimien sekä sammutuslaitteistojen käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että paloilmoitin tai sammutuslaitteisto täyttää sille asetetut vaatimukset, se soveltuu käyttötarkoitukseensa ja toimii teknisesti suunnitellulla tavalla.

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että paloilmoitin- tai sammutuslaitteisto täyttää sille säädetyt vaatimukset käyttöikänsä ajan.

Painelaitteiden määräaikaistarkastukset ja sijoitussuunnitelmien hyväksynnät 

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan painelaitteen ja sen varusteiden kunto sekä käyttöturvallisuuden varmistavien laitteiden ja laitejärjestelmien asianmukainen toiminta.

Sijoitussuunnitelman tarkastamisella varmistetaan painelaitteen sijoitus siten, että vaurio- tai käyttöhäiriötilanteessa aiheutuva vaara on mahdollisimman vähäinen, painelaitetta voidaan käyttää asianmukaisesti käyttötarkoituksensa mukaisesti ja se voidaan asianmukaisesti tarkastaa ja pitää kunnossa.

Neste-, bio- ja maakaasuputkistojen tai laitteistojen rakenne-, käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset sekä laitekokonaisuuksien arvioinnit

Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että kaasuputkisto tai -laitteisto on voimassa olevien säännösten sekä rakentamisluvassa asetettujen ehtojen mukainen ja käyttövalmis.

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että putkistoa tai laitteistoa on hoidettu voimassa olevien säännösten mukaisesti ja että se sekä siihen liittyvät laitteet ja rakenteet ovat toimintakuntoisia.

Nostolaitteiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastukset

Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että nostolaite on asennettu oikein, sen kulkutiet ja hoitotasot ovat asianmukaiset ja hallinta- ja turvalaitteet toimivat oikein.

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, ettei nostolaitteen tai sen materiaalien ikääntyminen, väsyminen, kuluminen, korroosio tai vaurioituminen aiheuta vaaraa.

Hissien määräaikais- ja muutostyötarkastukset

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että hissin käyttö on turvallista, hissin huolto-ohjelma on sille soveltuva ja sitä on noudatettu, huoltoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja hissille tehdyistä muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Muutostyötarkastuksella varmistetaan hissiin muutoksen, peruskorjauksen tai modernisoinnin yhteydessä tehtyjen merkittävien muutosten vaatimustenmukaisuus.

Nosto-ovien ja liukuportaiden varmennus- ja määräaikaistarkastukset

Varmennustarkastuksessa varmistetaan, että laitteen asennuksessa on turvallisuusnäkökohdat otettu huomioon, laite toimii turvallisuuden kannalta moitteettomasti ja laiteen huoltoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä.

Määräaikaistarkastuksessa varmistetaan, että laitteen käyttö on turvallista, huolto-ohjelma on sille soveltuva ja sitä on noudatettu, huoltoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käytettävissä ja tehdyistä muutostöistä on asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Vaakojen ja polttonestemittarien varmennukset ja tarkastukset

Asianmukaisilla varmennuksilla varmistetaan, että hinnan määritykseen käytettävä mittalaite on käyttöön soveltuva ja vaatimustenmukainen. Varmennuksessa tarkistetaan, että mittauslaite ja -järjestelmä toimii luotettavasti, siihen ei ole tehty asiattomia muutoksia, mittauslaitteen ja -järjestelmän rakenne vastaa hyväksyntää ja mittausten virhe ei ylitä sallittuja virherajoja.

Erikoistoimijoiden liittouma palveluksessasi!

Tiedämme hyvin, että myös käyttämämme yhteistyötahon täytyy vastata asiakkaidemme laatu- ja vastuullisuusstandardeja. Siksi yhteisteenliittymämme kaikki yritykset ovat alojensa hyväksyttyjä tarkastuslaitoksia ja pitkällä kokemuksella toimivia erikoisasiantuntijoita.

Yhteistoiminnassa mukana ovat;

Alarm Control Oy

FINN-Tarkastus Oy

Insteam Oy

Lift Control Finland Oy

Liftinstituut Nordic

PME-Control OY

Tahdomme tarjota sinulle parasta mahdollista suomalaista osaamista, helpommin kuin koskaan ennen.