Työpaikan koneiden turvallisuuden varmistaminen

Lähes jokaisella työpaikalla käytetään jonkinlaisia koneita, joiden turvallisuudesta huolehtiminen on työntekijöiden terveyden kannalta tärkeää. Tämän vuoksi lainsäädännössä on näiden koneiden, kuten muidenkin työssä käytettävien välineiden käyttämiselle, ylläpidolle ja tekniselle turvallisuudelle useita vaatimuksia. Pääosa vaatimuksista löytyy ns. käyttöasetuksesta VNa 403/2008.

Lähes jokaisella työpaikalla käytetään jonkinlaisia koneita, joiden turvallisuudesta huolehtiminen on työntekijöiden terveyden kannalta tärkeää. Tämän vuoksi lainsäädännössä on näiden koneiden, kuten muidenkin työssä käytettävien välineiden käyttämiselle, ylläpidolle ja tekniselle turvallisuudelle useita vaatimuksia. Pääosa vaatimuksista löytyy ns. käyttöasetuksesta VNa 403/2008.

Turvallisuuden varmistaminen lähtee koneen valinnasta. Koneen täytyy olla turvallinen ja soveltuva siihen työhön, jota sillä tehdään. Koneen todellinen käyttö ja käyttöympäristö voi monellakin tavalla poiketa siitä, minkä koneen valmistaja on sille tarkoittanut. Lisäksi esimerkiksi koneen melu- ja tärinäpäästöille ei aseteta valmistajaa velvoittavia raja-arvoja, vaan valmistaja ilmoittaa päästöjen suuruuden, jonka perusteella tarvittavat suojaustoimenpiteet työpaikalla voidaan suunnitella ja toteuttaa. Näistä syistä asianmukaisin perustein annettu CE-merkintä koneessa ei kuitenkaan takaa sen turvallisuutta siinä työssä ja käyttöympäristössä, jossa sitä tosiasiassa käytetään. Koneeseen ja sen käyttöön liittyvät vaarat onkin työpaikalla tunnistettava ja tarvittaessa tehtävä riskiä pienentäviä toimenpiteitä. Koneiden yleisiä suunnitteluperiaatteita käsittelevä standardi EN ISO 12100 puhuu tässä merkityksessä hyödyntäjän toteuttamista suojaustoimenpiteistä. Tämä vaarojen tunnistaminen ei ole kertaluonteinen toimenpide, vaan sitä on tehtävä systemaattisesti, erityisesti kun konetta muutetaan, työmenetelmät muuttuvat tai työympäristö jollakin tavalla muuttuu.

Säännöllinen turvallisuustason arviointi on tärkeää

Yksi koneiden tuotestandardeissa varsin heikosti käsitelty koneen todelliseen käyttöön liittyvä tekijä on sen sijoittaminen käyttöpaikkaansa.  Huonolla suunnitellulla sijoittamisella voidaan aikaansaada vaaroja, joita koneen valmistaja ei ole ottanut huomioon tai tehdä tyhjäksi koneen valmistajan toteuttamia suojaustoimenpiteitä. On kuitenkin olemassa yleisiä standardeja, joista on apua sijoituksen suunnittelussa ja tarkastamisessa. Esimerkiksi turvallisuuteen liittyviin etäisyyksiin ja ihmisen tekemien toimintojen vaatimiin tilavarauksiin löytyy yleisen tason ohjeistusta.

Käytössä olevien koneiden ikäjakauma on luonnollisesti laaja. Sen vuoksi myös koneiden turvallisuustason vaihtelu on suuri. Käytössä olevaan koneeseen ei tietenkään sellaisenaan sovelleta uusimpien standardien vaatimuksia, mutta turvallisuustaso ei saa etääntyä liian kauas nykytasosta. Tämä periaate edellyttää koneiden turvallisuustason arvioimista säännöllisesti ja parantamista tarvittaessa. Turvallisuustasoa arvioitaessa tasoa verrataan nykystandardien vaatimuksiin ja poikkeamien kohdalla arvioidaan eroa riskin suuruuden kannalta. Koska yksiselitteisiä vaatimuksia ei ole löydettävissä lainsäädännöstä tai standardeista, vaatii turvallisuustason määritteleminen ja parantavien toimenpiteiden suunnittelu laajaa ja syvää koneturvallisuuden ymmärrystä.

Erityisen tarkasti koneen turvallisuustasoa joudutaan miettimään modernisoinnin yhteydessä. Koneen modernisointi on muutostilanne, jossa vaarat on tunnistettava ja turvallisuustason riittävyys selvitettävä. Perusperiaate on, että kaikki koneeseen lisättävä on nykyvaatimusten tasoista ja kaikki uusittava vähintään valmistusajankohdan vaatimusten tasolla. Kuitenkin erilaisten rajapintojen osalta on tehtävä päätöksiä, mihin asti tason parantamisen on ulotuttava ja esimerkiksi käyttäjäliittymän yhdenmukaisuutta ja selkeyttä ei saa muutoksissa heikentää.

Turvallisuustarkastukset koskevat kaikkia koneita, laitteita ja työvälineitä

Tiettyjen koneiden ja laitteiden tarkastamisella on pitkät perinteet. Usein ajatellaankin, että vain käyttöasetuksessa mainittuja nostolaitteita ja joitain erityisissä lainsäädännössä mainittuja laitteita, kuten painelaitteet, hissit ym., koskee tarkastusvelvoite. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, vaan kaikkien työssä käytettävien koneiden, laitteiden ja työvälineiden turvallisuutta on varmistettava tarkastuksin, testauksin, mittauksin ja kunnossapitotoimenpitein. Toimenpiteiden valinta, jaksotus ja tarkastajan pätevyys on jätetty lainsäädännössä määrittelemättä. Toisin sanoen työpaikan on itse luotava järjestelmä, joilla näistä asioista riittävästi huolehditaan. Järjestelmän luomisessa valmistajan ohjeet ovat hyvänä apuna, mutta eivät sinällään riitä, koska todellinen käyttö ja käyttöympäristö voi poiketa valmistajan tarkoittamasta. Tarkastus- ja kunnossapito-ohjelmien luominen edellyttää koneiden tekniikan, käytön ja käyttöympäristön ymmärtämistä. Toimenpiteitä suorittavien henkilöiden osaamisesta on myös huolehdittava.

Näistä ja muistakin käytössä olevien koneiden turvallisuuden varmistamiseen liittyvistä asioista kerromme perusteellisemmin päivän mittaisessa Työpaikan koneiden turvallisuuden varmistaminen -koulutuksessa.

Kirjoittaja: Jukka Laaksonen